• peugeot
  • citroen
  • ds

 

 

   社会与环境责任准则

 

 

了解更多
 
  一个共同目标:
  根除车间中的风险

 

 

 

了解更多
 
 
   未来人才培养
(标致雪铁龙企业大学)

 

 

 

了解更多
 
  社会与环境责任(SER)的十大承诺

 

 

了解更多
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  提倡平等的工作环境 

 

了解更多
 
    持续的社会对话

 

 

了解更多